Prosta droga do nowego samochodu w najkorzystniejszej cenie!

Skonfiguruj auto i uzyskaj najlepszą ofertę od sprawdzonych dealerów.

REGULAMIN SERWISU

MobiDeal.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    MobiDeal.pl (dalej: „Serwis”) jest portalem internetowym, umożliwiającym osobom fizycznym (dalej: „Użytkownik”) porównywanie ofert sprzedaży samochodów oferowanych przez dealerów (dalej: „Dealer”) z obszaru całej Polski.

2.    Właścicielem i operatorem Serwisu jest Indeal sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676289, posiadająca NIP: 7811946536, kapitał zakładowy w wysokości 8 000 zł w całości opłacony, adres korespondencyjny: ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-132 Poznań

3.    Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika i Dealera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu (dalej: „Regulamin”).

4.    Z Serwisu nie mogą korzystać osoby, które:

a)      nie ukończyły osiemnastego roku życia lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo są pozbawione zdolności do czynności prawnych,

b)      i/lub nie wyrażają zgody na postanowienia Regulaminu.

5.    Korzystanie z Serwisu ma dla Użytkownika charakter dobrowolny i nieodpłatny, natomiast dla Dealera ma charakter dobrowolny i odpłatny, zgodnie z treścią odrębnej umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Operatorem.

6.    Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Operatora, Użytkowników oraz Dealerów, reguluje zasady i warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Operatora, Użytkowników oraz Dealerów.

7.    Operator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu.

 

SKŁADANIE I AKCEPTACJA OFERT ZA POMOCĄ SERWISU

§ 2

1.    Operator nie sprzedaje samochodów. Operator nie jest również pośrednikiem w sprzedaży samochodów. Operator udostępnia jedynie przestrzeń sieciową w postaci Serwisu do bezpośredniego nawiązywania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem celem składania przez nich zapytań ofertowych oraz ofert (dalej: „Oferta”).

2.    Operator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie Oferty były jak najbardziej rzetelne. Szczegółowe jednakże warunki Oferty oraz postanowienia umowy sprzedaży samochodu ustalane są przez Użytkownika i Dealera podczas bezpośredniego kontaktu (np. wizyty w salonie).

3.    Operator nie gwarantuje złożenia Oferty przez Dealera oraz nie odpowiada za czas, w jakim Oferta zostanie przedstawiona.

4.    Zarówno Operator, jak i Dealer uprawnieni są do edytowania albo usunięcia Oferty w każdym czasie.

5.    W razie zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem, Operator nie jest stroną przedmiotowej umowy.

6.    Akceptując Ofertę złożoną przez Dealera, Użytkownik nie zobowiązuje się do zakupu samochodu. Do zawarcia umowy pomiędzy Dealerem oraz Użytkownikiem niezbędne jest zawarcie umowy z powołaniem się na kod oferty (dalej: „Kod Oferty”) w miejscu wskazanym przez Dealera.

7.    Przedstawiona Użytkownikowi przez Dealera Oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawiając Użytkownikowi Ofertę, Dealer nie zobowiązuje się do sprzedaży samochodu w podanej konfiguracji oraz cenie, dokłada jednakże wszelkich starań, by Oferta cenowa była aktualna i w jak najwyższym stopniu odpowiadała zapytaniu ofertowemu Użytkownika. 

8.    Procedura składania oraz akceptacji Ofert przez Użytkownika za pomocą Serwisu przebiega następująco:

a)      Użytkownik, chcąc otrzymać Ofertę od Dealera, obowiązany jest wskazać interesującą go specyfikację nowego samochodu, w szczególności podając: markę pojazdu, model, silnik, kolor, opcje wyposażenia, opcje dodatkowe.

b)      Po podaniu wyżej wskazanych informacji, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz miejscowości lub kodu pocztowego. Podanie nazwy miejscowości lub kodu pocztowego jest niezbędne celem znalezienia Oferty z obszaru jak najbliższego miejscu zamieszkania Użytkownika.

c)      O każdorazowym wygenerowaniu Oferty przez Dealera Użytkownik poinformowany zostanie drogą mailową. Użytkownik otrzyma maksymalnie 10 Ofert. Zapytanie ofertowe Użytkownika dotyczące samochodu danej marki zostanie automatycznie wysłane do wszystkich posiadających swój profil w Serwisie Dealerów tej marki.

d)      Przedstawiona Użytkownikowi przez Dealera Oferta zawiera cenę za samochód we wskazanej przez Użytkownika konfiguracji – albo w konfiguracji możliwie najbardziej do wskazanej zbliżonej – i posiada unikalny Kod Oferty, którego podanie wybranemu Dealerowi jest niezbędne przy kontakcie w sprawie Oferty oraz przy zawieraniu umowy sprzedaży samochodu.

e)      W celu zachowania i odtwarzania historii swoich zapytań ofertowych oraz otrzymania przesłanych przez Dealera Ofert, Użytkownik może założyć w Serwisie indywidualne konto dostępu (dalej: „Konto Użytkownika”). W celu założenia Konta Użytkownika, Użytkownik podaje w oknie rejestracji swój istniejący i prawidłowy adres e-mail oraz wprowadza wybrane hasło, a następnie potwierdza założenie Konta Użytkownika za pomocą linka aktywującego, wysłanego przez Operatora na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Konto może zostać usunięte w każdym czasie na żądanie Użytkownika, zawierające dane niezbędne do jego identyfikacji, wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora: kontakt@mobideal.pl

9.    Procedura składania Ofert przez Dealera za pomocą Serwisu przebiega następująco:

c)      Dealer posiada w Serwisie profil służący do komunikacji z Użytkownikami. Profil przedmiotowy zawiera informacje, na które składają się: podstawowe dane o Dealerze oraz osobach wyznaczonych do kontaktu bezpośredniego oraz funkcjonalność niezbędną do składania Ofert. Po otrzymaniu przez Dealera od Użytkownika zapytania ofertowego, Dealer może złożyć Ofertę zawierającą cenę za samochód we wskazanej przez Użytkownika konfiguracji – albo w konfiguracji możliwie najbardziej zbliżonej do wskazanej Do każdej Oferty generuje się unikalny Kod Oferty, stanowiący podstawę w komunikacji pomiędzy Dealerem a Użytkownikiem.

d)      Po otrzymaniu przez Dealera od Użytkownika zapytania ofertowego, Dealer udziela odpowiedzi za pomocą przeznaczonej do tego funkcjonalności Serwisu, dostępnej z jego indywidualnego konta.

e)      W przypadku zaakceptowania przedstawionej przez Dealera Oferty przez Użytkownika, Dealer wyznacza miejsce spotkania celem zawarcia umowy sprzedaży samochodu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na samochód w konfiguracji zgodnej ze wskazaną przez Użytkownika w zapytaniu ofertowym bądź zgodnej z przedstawioną przez Dealera Ofertą, chyba że Użytkownik i Dealer postanowią inaczej.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 3

1.    Zabronione jest w szczególności:

a)      uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do części Serwisu przeznaczonych do prywatnego użytku,

b)      tworzenie oprogramowania replikującego dane lub udającego funkcjonalność Serwisu,

c)      używanie w stosunku do osób korzystających z Serwisu – Użytkowników i Dealerów – i w komunikacji z nimi za pośrednictwem Serwisu słów powszechnie uważanych za obelżywe, a także w inny sposób naruszających dobra osobiste tych osób lub osób trzecich,

d)      zamieszczanie innych treści niezgodnych z prawem.

2.    Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź zawieszenia, bez wcześniejszego uprzedzenia, dostępu do funkcjonalności Serwisu osobom łamiącym niniejszy Regulamin, w tym poprzez m.in. podjęcie działań opisanych w ust. 1 powyżej.

3.    Operator uchyla się od odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkownika lub Dealera jakichkolwiek treści godzących w prawnie chronione dobra osobiste i materialne osób trzecich.

4.    Każdy Użytkownik, który złożył Zapytanie Ofertowe i który otrzymał Ofertę od Dealera, w związku z którą zawarta została umowa pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem, jest uprawniony do zamieszczenia w Serwisie oceny (opinii) danego Dealera. Ocena (opinia) publikowana będzie po jej zatwierdzeniu przez Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość moderacji opinii w przypadku zastosowania słów niecenzuralnych lub powszechnie uznawanych za obelżywe, jednakże zobowiązuje się nie zmieniać istoty jej treści.

5.    W razie wystawienia oceny (opinii) przez Użytkownika nieuprawnionego (niespełniającego przesłanek z ust. 4 powyżej), Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania oceny (opinii) takiego Użytkownika. Jednocześnie Operator może przedsięwziąć działania zmierzające do czasowego lub trwałego usunięcia konta takiego Użytkownika.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

§ 4

1.    Serwis udostępniony jest Użytkownikowi do prywatnego, niekomercyjnego oraz osobistego użytku. Na mocy powyższego Użytkownikowi nie zostają przekazane żadne prawa związane z własnością Serwisu.

2.    Pod warunkiem, że inaczej nie wskazano, wszystkie prawa autorskie (w tym do zamieszczonych treści w postaci opisów, recenzji, itp.), prawa projektowe, prawa patentowe, znaki towarowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Serwisem należą do Operatora i nie mogą być rozpowszechniane, powielane oraz wykorzystywane w jakikolwiek inny prawnie niedopuszczalny sposób bez zgody Operatora

3.    Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe należące do osób trzecich stanowią własność ich wyłącznych właścicieli. Operator nie odpowiada za ich niezgodne z prawem użycie przez Użytkowników i Dealerów.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 5

1.    Administratorem danych osobowych jest Indeal Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

2.    Korzystający z Serwisu Użytkownicy, którzy złożyli zapytanie ofertowe i podali swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz miejscowość lub kod pocztowy zamieszkania, wyrażają tym samym zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 – z późn. zm.).

3.    Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w celu otrzymania Ofert od Dealerów.

4.    Dane osobowe Użytkowników uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, będą wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych pośrednio i bezpośrednio z prawidłowym przedstawieniem Oferty przez Dealera. Powyższe dane będą podlegały dalszemu przetwarzaniu w celach marketingowych tylko za uprzednio wyrażoną dobrowolną zgodą Użytkownika.

5.    Użytkownicy udostępniają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas korzystania z Serwisu maja prawo wglądu do nich i ich weryfikacji i zmiany.

6.    Zgłoszone przez Użytkowników dane, znajdują się w postaci bazy danych tworzonej przez Operatora w celu przedstawienia Oferty przez Dealera.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do korzystania z Serwisu i otrzymania Oferty od Dealera.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika albo Dealera, jego konto może zostać bez ostrzeżenia trwale usunięte z Serwisu.

 

§ 7

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem ­­­­­­­­­­­­­­­­­http://mobideal.pl

 

§ 9

Wszystkie pytania, opinie i wątpliwości, a także reklamacje związane z funkcjonalnością Serwisu winne być kierowane bezpośrednio do Operatora na adres e-mail: kontakt@mobideal.pl.

 

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby spółki Indeal sp. z o.o.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.